Rekrutacja

  1. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni są uczniowie szkół średnich, którzy ukończyli klasy I, II albo III.
  2. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną do wyczerpania limitu miejsc, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane droga mailową.
  3. O wpisie na listę uczestników „Szkoły” decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie wpłaty przelewem na konto:

ING Bank Śląski S.A. O/Katowice 30 1050 1214 1000 0090 8127 3816

z podaniem tytułu wpłaty: Letnia Szkoła Licealisty „Wakacje ze Zdrowiem”, blok tematyczny pt.„………………………………”,

imię i nazwisko uczestnika

Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w zajęciach jest dostarczenie na pierwsze zajęcia pisemnej wydrukowanego i podpisanego przez opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego.

  1. Niedokonanie opłaty w terminie określonym przez Dziekana Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu  jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w „Szkole” i skutkuje skreśleniem z listy uczestników. 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do udziału w rekrutacji.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną do 30 czerwca 2023 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego https://forms.sum.edu.pl/formularze/hjYsq7 

Po wypełnieniu formularza zostanie przesłane potwierdzenie dokonania zgłoszenia.  

Następnie po weryfikacji zgłoszenia pod względem liczby wolnych miejsc na konkretny blok tematyczny,  kandydat otrzyma potwierdzenie uczestnictwa.

Opłata za udział wynosi 150,00 złoty brutto.

Deklaracja dostępności