Blok I

ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH: BLOK 1

Nazwa jednostki

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Miejsce realizacji

Katedra Zdrowia Środowiskowego, Bytom, ul. Piekarska 18  

 

 

Dzień 1

03.07.2023

Wprowadzenie do metod analitycznych w badaniach środowiskowych 

Omówienie sprzętu laboratoryjnego i zakresu działalności laboratorium badań środowiskowych. Wprowadzenie do technik laboratoryjnych: ważenie na wadze analitycznej, sporządzenie roztworu. Przeliczanie jednostek stężenia substancji chemicznej.

Dzień 2

04.07.2023

Czy użytkowanie gleb w okolicy miejsca zamieszkania jest bezpieczne ?  

Badanie zanieczyszczenia próbek gleb metalami ciężkimi. Przygotowanie próbek gleby do badań analitycznych oraz ich mineralizacja. Oznaczenie pH gleby. Prezentacja aparatury pomiarowej.

Dzień 3

05.07.2023

Czy woda z wybranego zbiornika, rzeki lub studni może stanowić zagrożenie dla zdrowia ?  

Badania wybranych parametrów fizyko-chemicznych w próbkach wody: pH, twardość, gęstość, przewodność, stężenie azotanów.

Dzień 4

06.07.2023

Ryzyko zdrowotne związane z narażeniem na promieniowanie elektromagnetyczne    

Prelekcja: źródła emisji i potencjalne zagrożenia zdrowia powodowane przez promieniowanie elektromagnetycznego (PEM). Pomiary (PEM) z wybranych źródeł emisji, interpretacja wyników. 

Dzień 5

07.07.2023

Podsumowanie

Odczytanie wyników badań zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi. Interpretacja wyników badań. Omówienie problemu zagrożeń zdrowia powodowanych skażeniem gleb uprawnych oraz nawierzchni w miejscach rekreacji.

Deklaracja dostępności